FAQ – het coronavirus en veilig werken

Nederland is in de ban van het coronavirus maar wat betekent dit voor jouw bedrijf of voor jou als medewerker? Kan je nog in groepen werken? Hoe moet je omgaan met risicogevallen? De antwoorden op deze en andere vragen kun je hieronder vinden.

Heb je zelf een vraag? Mail dan naar corona@arbotechniek.nl.
De volledige Corona Helpdesk Veilig Werken van ArboTechniek vind je hier.

Beheersmaatregelen

In principe kan er doorgewerkt worden. Bouwplaatsen in de openlucht vormen namelijk een verminderde kans op besmetting. En voor andere locaties biedt het protocol een handreiking om besmettingsrisico te beheersen.

Wel moeten de volgende richtlijnen worden nageleefd, bespreek deze voorafgaand aan het werk met elkaar:

 • Stel een corona verantwoordelijke aan op de werklocatie
  • a. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.
  • b. Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
  • c. Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne-richtlijnen van het RIVM.
 • Hygiëneregels voor de werkplaats moeten worden nageleefd:
  • extra schoonmaken van toiletten,
  • deurklinken goed schoonhouden,
  • materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor het desinfecteren van materialen en producten is schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) geschikt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
 • Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 • Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je leidinggevende.
 • Schakel bij twijfel of grote onrust de Arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiëne-richtlijnen van het RIVM.

Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin je aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren;

Als iemand besmet is met het nieuwe coronavirus COVID-19 kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen 2 meter van een besmette persoon besmet kan raken.

De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, zullen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal terecht komen. Het is daarom veilig om aan een luchtbehandelingskast te werken. Er zijn geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig.

Een uitzondering hierop zijn de luchtbehandelingskasten in gebouwen waar speciale medische ‘aerosolvormende’ handelingen worden uitgevoerd. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die wel via de lucht in de luchtbehandelingskast terecht kunnen komen.

Bij het werken aan de luchtbehandelingskast zelf zijn waarschijnlijk onvoldoende van deze druppeltjes aanwezig om nog een besmetting te kunnen leiden. Als men zodanig werk doet dat men de ongefilterde luchtstroom met aerosolen kan inademen, wordt geadviseerd om voor de zekerheid beheersmaatregelen te treffen (FFP2 mondmasker of adembescherming met verwisselbare filters P2, handschoenen, wegwerpoverall over de kleding).

Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en het rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat je er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

Maatregelen: algemeen
Het is altijd noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen wanneer blootstelling aan afval- of rioolwater kan plaatsvinden vanwege de aanwezigheid van zeer veel verschillende ziekteverwekkers. Dit staat los van de mogelijke blootstelling aan het Coronavirus.
De maatregelen die je moet treffen zijn vergelijkbaar met de maatregelen die je treft om blootstelling aan andere ziekteverwekkers in het water te voorkomen, zoals bacteriën. In de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5) ‘Omgaan met biologische agentia’ vind je hierover informatie.
Het is belangrijk om direct contact met het afval- of rioolwater te vermijden. Voorkom zoveel mogelijk dat het water opspat. Als direct contact toch nodig is of kan plaatsvinden, draag dan waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril. Er kunnen dunne wegwerp nitrilhandschoenen onder de normale werkhandschoenen of dikkere katoen versterkte waterdichte handschoenen worden gedragen.
Draag als de kleding besmet kan raken, beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall of een overall die afgespoeld kan worden en laarzen die afgespoeld kunnen worden.
Een goede persoonlijke hygiëne is belangrijk: was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen) en raak het gezicht niet aan met de handen.
Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is (conform de voorschriften hiervoor in de Arbocatalogus van de waterschappen deel 5: omgaan met biologische agentia):

 • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
 • Gooi de borstel in een afvalzak.
 • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
 • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
 • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
 • Maak de zak dicht.
 • Was goed de handen.

Aanvullende maatregelen bij verneveling (bijvoorbeeld bij schoonspuiten vervuilde oppervlakten en/of bij werken met een hogedrukreiniger)
Bij werkzaamheden waar nevel wordt gevormd kan de ontlasting of het water in de lucht via druppeltjes in de lucht vrijkomen waardoor je het in kunt ademen.
Bij processen waar nevelvorming plaatsvindt, is het belangrijk om adembescherming te dragen. Bijvoorbeeld een volgelaatsmasker met verwisselbaar P3 filter. Een halfgelaatsmasker met P3 filter en een veiligheidsbril kan ook (ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten altijd worden gedragen bij deze processen waarbij nevels kunnen vrijkomen vanwege de aanwezigheid van diverse schadelijke biologische agentia in riool- en afvalwater, los van de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus)

Als iemand besmet is met het coronavirus kan het virus door hoesten en niezen via druppels in de lucht komen. De druppels die voor een infectie kunnen zorgen, blijven niet in de lucht zweven, maar dalen snel neer. Er is nog geen bewijs dat deze druppels langere tijd in de lucht kunnen blijven en zich zo kunnen verspreiden. Momenteel wordt aangenomen dat men via de lucht alleen binnen circa 1,5 meter van een besmette persoon besmet kan raken.
De druppels die voor besmetting kunnen zorgen, komen niet in een ventilatiesysteem of het filtermateriaal van woningen en utiliteitsgebouwen terecht. Het is daarom veilig om de ventilatiekanalen in woningen en utiliteitsgebouwen mechanisch te reinigen. Er zijn geen extra aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, die normaal ook niet worden gedragen.

Virussen kunnen worden overgedragen via harde materialen zoals de pen en de mobiele telefoon.
Dit gebeurt op de volgende manier: een besmette persoon krijgt het virus op de handen, bijvoorbeeld door met de hand de neus aan te raken of in de hand te hoesten. Als met de hand de pen wordt aangeraakt, kan het virus op de pen komen. Als iemand anders de pen aanraakt, kan het virus op zijn/haar handen komen. Als deze persoon het gezicht aanraakt, kan het virus via de neus, mond of ogen het lichaam binnenkomen.

Mogelijk kan tijdelijk een ander systeem van aftekenen worden ingericht:

 • De monteur tekent de werkbon zelf met goedkeuring van de klant.
 • De werkbon wordt gemaild naar de klant en tekent deze digitaal.
 • Niet laten aftekenen en bij de klanten aangeven wat de reden hiervan is.
 • Mensen op papier laten aftekenen met een eigen pen of een reclamepen van het bedrijf (en de klant de pen laten houden). Leg het papier op een tafel. Laat de klanten het papier zo min mogelijk aanraken.
 • Was regelmatig de handen, zodat het virus niet lang op de handen blijft zitten.
 • Smeer de huid van de handen regelmatig in met een verzorgende crème.
 • Instrueer medewerkers zo min mogelijk het gezicht aan te raken.
 • Geef een mobiele telefoon of tablet niet direct aan de klant, maar leg deze op een tafel en vraag de klant de mobiel of tablet niet aan te raken (alleen met een pen die hiervoor gebruikt kan worden).
 • Pen/mobiel/tablet regelmatig reinigen. Dit kan met 70% isopropyl alcohol doekjes of bij apparatuur die hier niet tegen bestand is met wegwerp schoonmaakdoekjes zonder alcohol. Bij veelvuldig of langdurig gebruik van reinigingsmiddelen beschermende handschoenen dragen.
 • In de gebruiksaanwijzing van de apparatuur staat welke reinigingsmethoden gebruikt mogen worden. Eventueel kan een beschermende hoes om de hele mobiele telefoon of tablet worden geplaatst, die het apparaat beter geschikt maakt voor reiniging en desinfectie.
 • Een mobiele telefoon die door klanten is aangeraakt tijdens het bellen niet aan het gezicht houden maar handsfree gebruiken (op de luidspreker).

Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Neem de volgende aandachtspunten in acht:

 • Ga niet naar het werk bij een Corona-infectie van jezelf of een gezinslid.
 • Ga niet naar het werk bij verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
 • Ga niet naar het werk als een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Je kunt pas weer naar het werk gaan als je zelf of je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 • Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven alleen thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (neusverkouden, keelpijn, niezen, hoesten en verhoging tot 38 graden of koorts)*.

* Zie hiervoor: Vitale processen en cruciale beroepen: zie informatie van de Rijksoverheid.

Algemene maatregelen

 • Schud geen handen.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep. Was je handen minstens 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.
 • Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan,
 • Nies en hoest in de elleboog, neem zelf papieren zakdoekjes mee. Gooi die na één keer gebruik weg en was dan je handen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op de werkplek zelf.
 • Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in.
 • Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, wees dan streng op RIVM hygiëneregels.
 • Maak regelmatig schoon. Gebruik hiervoor goed ontvettend reinigingsmiddel of wegwerp schoonmaakdoekjes.
 • Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen.
 • Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
 • Ventileer de werk- en kantoorruimte.
 • Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

In de schaftkeet of vergaderruimte

 • Hang de regels en instructies op.
 • Bepaal een maximumaantal aanwezigen in de ruimte, zodanig dat iedereen 1,5 m afstand kan houden. Pas het aantal stoelen in de ruimte hierop aan.
 • Houd ook bij het betreden van een ruimte rekening met 1,5 m afstand.
 • Spreid de schafttijden of bied extra ruimtes en schaftplekken aan.
 • Bij instructie en toolboxen, wees er alert op dat iedereen op 1,5 m van andere personen kan blijven. Geef de instructie eventueel in meerder kleine groepen.
 • Instrueer de medewerkers en deelnemers aan de vergadering vooraf.
 • Zorg dat de ruimtes vaker schoongemaakt worden en dat er zeep en wegwerphanddoeken aanwezig zijn.
 • Overleg met leveranciers, onderaannemers, opdrachtgevers: leg waar mogelijk telefonisch contact.

De inspecties kunnen in principe doorgaan, mits voldaan wordt aan het protocol.

In principe kan er doorgewerkt worden. Het protocol biedt een handreiking om besmettingsrisico’s te beheersen. Wel moet iedereen onderstaande richtlijnen naleven:

 1. Stel een coronaverantwoordelijke aan op de werklocatie.
 2. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf. Pas daarop het werk aan en richt te werkruimte hierop in. Splits bijvoorbeeld groepen tijdens schaft. Lunch zoveel mogelijk in de open lucht. Lunch je in je bus? Dan doe je dat alleen.
  Voor situaties waar deze afstand niet altijd realiseerbaar is, worden afspraken gemaakt hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.
 3. Leef de hygiëneregels voor de werkplaats na:
  – extra schoonmaken van toiletten;
  – deurklinken goed schoonhouden;
  – materiaal voor gedeeld gebruik reinigen, voor het desinfecteren van materialen en producten is schoonmaakalcohol van 70% (IPA) geschikt.
 4. Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk. Maak hierover afspraken met leveranciers en onderaannemers. Denk aan leveranties buiten de bouwplaats.
 5. Laat de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 6. Spreek elkaar (streng) aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag en corrigeer elkaar. Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en collega’s. Stel vragen en meld problemen bij je leidinggevende.
 7. Schakel bij twijfel of grote onrust de arbodienst of de kenniscentra van sociale partners in (Volandis, ArboTechniek).

Indien minder dan 1,5 meter afstand echt onvermijdbaar is, wees dan extra alert en maak afspraken hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de richtlijnen voor hygiëne van het RIVM.

Plan een toolboxmeeting (eventueel online) waarin je aan de werknemers aangeeft welke voorzorgsmaatregelen zijn voorgesteld om zo veilig mogelijk te kunnen werken, en bespreek met hen het beleid dat jullie hanteren.

Het uitgangspunt blijft altijd: we werken veilig of we werken niet. Maar wees zo creatief mogelijk in het bedenken van oplossingen. Overleg met de opdrachtgever over de mogelijkheden.

Denk daarbij aan:

 • Kun je het werk uitstellen?
 • Kun je ander werk eerst uitvoeren?
 • Is het mogelijk op te schalen, dus veiliger te werken dan nodig is. Voorbeelden zijn:
  • Halfgelaats- en volgelaatsmaskers
  • Aangeblazen maskers/helmen

De mensen die bij bepaalde klussen al met perslucht (flessenlucht) of leeflucht (slangen) werken, kunnen kijken of zij het gebruik uitbreiden. Hierbij moet wel aan alle eisen voldaan blijven worden (maximaal 2 uur, opgeleide personen, et cetera).

Het nieuwe coronavirus kan zich in ontlasting en rioolwater bevinden. Het is nog niet duidelijk of dit zoveel virus bevat dat je er werkelijk ziek van kunt worden. Voor de zekerheid gaan we hier wel vanuit.

Onderdelen van een toilet/rioolwater bevatten altijd ziekteverwekkers. Neem maatregelen om je daartegen te beschermen, dan ben je ook beschermt tegen het coronavirus.

Algemene maatregelen

 • Vermijd direct contact met verontreinigde onderdelen van een toilet en/of rioolwater.
 • Voorkom spatten en verneveling.
 • Draag waterdichte handschoenen en een veiligheidsbril als direct contact onvermijdbaar is.
 • Draag een wegwerpoverall of een overall en laarzen die je af kunt spoelen als kleding besmet kan raken.

Goede persoonlijke hygiëne is belangrijk:

 • Was de handen vaak (ook na het dragen van handschoenen).
 • Raak je gezicht niet aan met de handen.

Meer informatie is te vinden in de arbocatalogus van de waterschappen .

Bij het uittrekken of afdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan een hoge blootstelling aan biologische agentia plaatsvinden als dit niet in de juiste volgorde plaatsvindt. De juiste volgorde van uittrekken is volgens de voorschriften uit de Arbocatalogus van de waterschappen:

 • Maak eerst de handschoenen en laarzen/schoenen (ook profiel) schoon met bijvoorbeeld water en een borstel.
 • Gooi de borstel in een afvalzak.
 • Trek de overall binnenste buiten uit en stop deze in de zak.
 • Doe de handschoenen uit (ook binnenste buiten) en stop deze ook in de zak.
 • Doe de eventuele adembescherming af en gooi eventueel het wegwerpgedeelte weg (in de zak).
 • Maak de zak dicht.
 • Was goed je handen.

Aanvullende maatregelen
Ontlasting of rioolwater kan zich soms verspreiden via druppeltjes.

 • Vermijd het vrijkomen van druppeltjes:
  • Vermijd het schoonspuiten van vuile oppervlakten
  • Vermijd het gebruik van een hogedrukreiniger.
  • Doe de deksel van het toilet dicht bij doorspoelen.

Draag adembescherming met een P3 filter en een veiligheidsbril als nevelvorming niet vermeden kan worden.

Het beschermende effect van mondkapjes is niet wetenschappelijk bewezen, maar het kan mogelijk wel iets bijdragen aan de bescherming van anderen als je onvoldoende afstand kunt houden. Volgens de afspraken binnen het protocol Samen Veilig Doorwerken werken je alleen binnen 1,5 meter als het écht niet anders kan. En je werkt alleen als je geen verkoudheidsklachten hebt. Daar let je met elkaar op. In het openbaar vervoer kun je niet nagaan of andere mensen klachtenvrij zijn. Daarom zijn mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht.

Als je de maatregelen uit het protocol opvolgt, is het dragen van een mondkapje dus nog steeds niet nodig tijdens het werk. Je kunt het wel ter aanvulling dragen, maar niet in plaats van de maatregelen die in het protocol genoemd worden.

Coronaverantwoordelijke

De coronaverantwoordelijke ziet toe op het naleven van alle coronaregels. Hij of zij spreekt collega’s aan op eventuele overtredingen op de regels. Hij geeft uitleg en instructies. Hiervoor is een toolbox gemaakt (zie Downloads).

Deze verantwoordelijke moet op de hoogte zijn van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de dagindeling van de bouwvakker. Hij of zij moet voldoende overwicht hebben op collega’s. Om bij te blijven kijkt de coronaverantwoordelijke regelmatig op de website van de helpdesk.

Meerwaarde van de verantwoordelijke ligt ook in het bedenken van oplossingen bij knelpunten op het gebied van samen werken binnen 1,5 meter afstand.

Hygiëne en schoonmaak

Het virus wordt gedood met middelen die goed ontvetten. Gebruik daarom: 

 1. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen die goed ontvetten
 2. Isopropylalcohol (IPA) van 70% 
 3. Alcohol van 70% 

Berg wasbare poetsdoeken na gebruik op in een gesloten zak en was ze bij 60˚ Celsius of hoger. 

Er zijn wegwerpdoekjes beschikbaar die doordrenkt zijn in deze middelen. Deze doekjes zijn zeer praktisch in het gebruik. 

Stop gebruikte doekjes in een afgesloten afvalbak of afvalzak. 

Let op met het gebruik van IPA en alcohol bij beeldschermen en apparatuur!

Ja, de schoonmaak kan normaal doorgaan. Uitgangspunt hierbij is dat niemand met luchtwegklachten of koorts naar het werk komt en dat iedereen de instructies van de overheid voor hygiëne naleeft. De schoonmaker werkt volgens de voor de sector geldende voorschriften voor het schoonmaken. 

Als de schoonmaker ziek is, zorg dan voor vervanging of regel de schoonmaak onderling. Het is essentieel dat de keet schoon is.

Cabines worden soms gedeeld tussen personen. En ja, die moeten ook extra schoongemaakt worden om overdracht van het virus via aanrakingsvlakken te voorkomen.

Maak bij elke wissel handgrepen, alle bedieningspanelen, stuur, pook, joysticks, etc. schoon!

Gebruik hiervoor alcoholdoekjes 70%, Isopropylalcohol (IPA) van 70% of een goed ontvettend schoonmaakmiddel.

Steigers worden gebruikt door meerdere personen. Vlakken die met de handen worden aangeraakt kunnen schoongemaakt worden met water en zeep. Een alternatief is om werkhandschoenen te dragen en deze bij elke pauze te vervangen. Was daarna goed je handen.

 • Was je handen regelmatig, in ieder geval:
  • Voor je naar buiten gaat.
  • Als je weer thuiskomt. 
  • Als je je neus hebt gesnoten.
  • Voor het eten.
  • Nadat je naar de wc bent geweest. 
 • Was je handen 20 seconden lang met water en zeep. Droog je handen goed. 
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
 • Was daarna je handen. 
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Voor meer informatie en gedetailleerde instructies kun je op de website van het RIVM kijken.

Let op! Vaak je handen wassen droogt je huid uit. Gebruik daarom verzorgende huidcrème om geïrriteerde huid en kloven te voorkomen. Doe dit zo mogelijk elke keer nadat je je handen gewassen hebt.

Iedereen heeft in deze tijd de verantwoording om te zorgen dat de werkplek schoon blijft, maar de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keet en de toiletten.

 • Zorg dat er reinigingsdoekjes in de dixi.
 • Elke gebruiker maakt voor en na gebruik de deurknop en de wc-bril schoon.
 • Gooi de gebruikte doekjes in een afsluitbare afvalemmer weg.
 • Was je handen voor gebruik van het toilet.
 • Gooi voor gebruik van het toilet een aantal toiletblaadjes in de dixi, om plonzen en spatten tijdens gebruik te verminderen.
 • Maak de wc-bril na gebruik van het toilet schoon met een doekje en was je handen.
 • Zorg dat er voorzieningen zijn voor handen wassen. Desnoods een jerrycan met water met daarnaast zeep!
 • Spoel het toilet door met gesloten bril. Hierdoor wordt voorkomen dat er druppeltjes in de lucht vrijkomen die oppervlaktes en materialen e.d. in de dixi/toilet besmetten.

Naast het schoonmaken door de gebruikers, moet de dixi tussendoor goed schoongemaakt worden door de schoonmakers.

Om infecties te voorkomen moet je vaker je handen wassen dan je denkt. Hoe vaak en hoe je dat goed doet, lees je op ‘hygiëne en handen wassen’, een onderdeel van de website van het RIVM.

Gebruik verzorgende huidcrème om geïrriteerde huid en kloven te voorkomen. Doe dit nadat je je handen gewassen hebt.

Bied als werkgever voldoende en zo nodig extra plekken om handen te wassen. Zorg voor vloeibare zeep, papierrollen of papieren afdroogdoekjes en verzorgende huidcrème.

Overig

Als dit is vastgesteld door een arts of de GGD, neem dan de volgende maatregelen:

 • Uiteraard mag de werknemer niet op de werkplek verschijnen, zelfs niet bij milde klachten. De werknemer moet de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgen.
 • De werknemer mag terugkeren als hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is.
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken (onder andere gereedschap, toetsenbord, trapleuningen, liftknoppen) met water en zeep of met alcohol (70%) of isopropylalcohol (70%). Vraag advies aan de bedrijfsarts of arbodienst. De bedrijfsarts kan aan de hand van een spreekuurcontact met de werknemer het risico op besmettingen in het bedrijf of bouwplaats inschatten. Op basis daarvan volgt een gericht advies.
 • Overweeg een mededeling aan de organisatie met de situatie en de maatregelen op basis van het advies van de arbodienst/bedrijfsarts.
 • Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad.
 • De medewerkers waar nauw contact mee is geweest, conform advies RIVM zoveel mogelijk thuis laten werken voor zover nog niet van toepassing.
 • Attendeer deze medewerkers erop om extra alert te zijn op luchtwegklachten, zeker bij medewerker die bij de kwetsbare groep behoren indien bekend.

Ja, je kunt hulp bieden zoals je normaal zou doen, behalve bij de reanimatie van volwassenen. Daarvoor geldt: 

 • Controleer de ademhaling door te kijken.
 • Gebruik de AED.
 • Voer borstcompressies uit.
 • Pas GEEN mond-op-mondbeademing toe. Ook niet met pocket mask of ander beschermingsmiddel. 
 • Als je weet of denkt dat een slachtoffer besmet is met het coronavirus, dan sluit je alleen de AED aan en reanimeer je niet. 

 Verder gelden de algemene regels: 

 • Gebruik handschoenen en raak je gezicht tijdens de hulpverlening niet aan.
 • Schud geen handen.
 • Houd zoveel mogelijk afstand.
 • Gooi de gebruikte materialen na afloop weg.
 • Was je handen grondig of gebruik handenalcohol voor desinfectie.

Als je geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek via de telefoon, mail of chat. Wij brengen je dan in contact met een bedrijfsarts.

Dit is veelal niet toegestaan en hiermee worden boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geriskeerd. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag dat alleen indien de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt. De AP stelt uitdrukkelijk dat ook al is in deze situaties de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) niet van toepassing, de inbreuk op iemands privacy toch groot kan zijn. Ook andere grondrechten, zoals de integriteit van het lichaam, kan in het geding zijn bij het meten van de temperatuur.

Er kunnen ook andere praktische bezwaren zijn. Hieronder lichten we dit toe.

Allereerst is het goed om te beseffen dat tempartuurmetingen onbetrouwbaar kunnen zijn en dat er verkeerde beslissingen genomen kunnen worden als deze niet goed worden uitgevoerd.

 • Temperatuurmetingen met een infraroodpistool zijn niet betrouwbaar om de lichaamstemperatuur te meten. Een betrouwbare temperatuurmeting wordt liefst rectaal uitgevoerd. De bedrijfsarts mag wel diagnostisch onderzoek uitvoeren en kan op basis daarvan advies geven.
 • Er kan een onterecht gevoel van veiligheid ontstaan: ook met een gecontroleerde temperatuur kunnen mensen besmettelijk zijn. Het is belangrijk dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid blijven nemen om bij (milde) klachten thuis te blijven.

Het controleren van de temperatuur kan daarom nooit in plaats van de overige voorzorgsmaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden, ingezet worden.

Verder is momenteel niet duidelijk onder welke aanvullende voorwaarden temperatuurmetingen uitgevoerd mogen worden maar de kans is groot dat een openlijk uitgevoerde temperatuurmeting de integriteit van de werknemer schendt.
Mocht je toch overwegen temperatuurmetingen uit te laten voeren, laat je dan goed juridisch adviseren zodat er geen wettelijke overtreding plaatsvindt. Neem bij deze gesprekken ook de bedrijfsarts mee.

In de Arbowet en de cao Bouw & Infra staan verplichtingen voor het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitgevoerd door de bedrijfsarts. Werknemers hebben recht op een jaarlijks ‘GPO werken in vervuilde grond of water’. Hetzelfde geldt voor het werk op terreinen van de chemische industrie.

Op voorschrift van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voeren bedrijfsartsen tot nader bericht spreekuren zoveel mogelijk telefonisch uit. Medisch onderzoek is opgeschort, tenzij dat dringend noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. In de wet en de cao Bouw & Infra staan geen harde datums voor de geldigheid van het medisch onderzoek voor bodemsaneringswerk. Het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek adviseert dit onderzoek later in het jaar in te halen. De bedrijfsarts en arbeidshygiënist kunnen advies geven als er vragen zijn over de ernst van de arbeidsrisico’s, het medisch onderzoek en de zorg voor de werknemers.

Veel aannemers werken volgens de bepalingen van de CROW-400. Deze werkwijzer stelt dat de medische keuring voor bodemsaneringswerk in de meeste gevallen jaarlijks moet plaatsvinden, met een maximale uitloop van één maand. De bedrijfsarts mag vanuit de CROW-400 advies geven voor maatwerk. Bij een conflict met een opdrachtgever of auditor adviseren we te wijzen op het advies van de NVAB en het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw& Techniek. Vraag bij twijfel over het opschuiven van het medisch onderzoek advies aan de bedrijfsarts.

In de Arbowet en de cao Bouw & Infra staan verplichtingen voor het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, uitgevoerd door de bedrijfsarts. Op voorschrift van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voeren bedrijfsartsen tot nader bericht spreekuren zoveel mogelijk telefonisch uit. Medisch onderzoek is opgeschort, tenzij dat dringend noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. Het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek adviseert het medisch onderzoek voor werk in de bodemsanering of op een terrein van de chemische industrie zoveel mogelijk te vervangen door een preventief spreekuur en het ‘GPO werken in vervuilde grond of water’ later in het jaar in te halen.

Veel aannemers werken volgens de bepalingen van de CROW-400. Deze werkwijzer stelt de medische keuring voor bodemsaneringswerk verplicht. Bij een conflict met een opdrachtgever of auditor adviseren we te wijzen op het advies van de NVAB en het expertteam van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Risicogroep

Ja, vaak is dit wel mogelijk. Voor zo’n werknemer is het vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder andere ook: geen werk op locaties met coronapatiënten, alléén reizen naar het werk en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Aanvullend kan het nodig zijn om bepaalde werkzaamheden anders in te delen of uit te stellen.

Inventariseer de mogelijke risico’s en oplossingen (Welke werkzaamheden verricht de werknemer? Waar is contact met andere mensen mogelijk? Wat zijn dat voor mensen, denk aan onderhoud in een ziekenhuis? Zijn andere werkzaamheden mogelijk?). De bedrijfsarts kan tijdens een preventief spreekuur de risico’s beoordelen en advies geven aan de werknemer en het bedrijf.

Als je zelf geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de helpdesk via www.helpdeskcorona-bt.nl.

Als mensen met bepaalde gezondheidsklachten besmet worden met het coronavirus, dan verloopt de ziekte ernstiger. De kans op opname in het ziekenhuis is bijvoorbeeld groter.  

Mensen met de volgende gezondheidsklachten vallen onder de kwetsbare groepen: 

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen; 
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus; 
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekte;
  • na orgaantransplantatie;
  • bij hematologische aandoeningen;
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.
 • Een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar;
 • Zwangeren (met name na 28 weken zwangerschap).

Als je twijfelt, neem dan contact op met je bedrijfsarts. Als je geen bedrijfsarts hebt, bijvoorbeeld omdat je zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek via telefoon, mail of chat. Wij brengen je dan in contact met een bedrijfsarts.

De werknemer moet voorkomen dat hij/zij ziek wordt en daarmee de kwetsbare persoon besmet. Het is dan voor zo’n werknemer vanzelfsprekend extra belangrijk om de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid goed op te volgen. Dat betekent onder meer ook: geen werk op locaties met coronapatiënten, alléén reizen naar het werk en in het werk minstens 1,5 meter afstand houden. Een goed passende oplossing vinden, zal in de praktijk vaak maatwerk zijn en vragen om goed overleg tussen alle partijen. Hierbij spelen ook psychologische factoren als angst en spanning een rol, ook die moeten met elkaar besproken worden.

De werknemer kan advies aan de bedrijfsarts vragen. Zzp-ers en DGA’s kunnen contact opnemen met de helpdesk via www.helpdeskcorona-bt.nl.

Voor informatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen verwijzen we u naar de informatie op de websites van de werkgeversorganisaties en vakbonden (zie onderaan deze pagina).

Iemand uit een risicogroep* mag werken, maar het moet wel verantwoord blijven. Dit betekent: geen werk doen in hoog risico-omstandigheden, zoals:

 • Werkzaamheden bij mensen thuis die het nieuwe coronavirus hebben.
 • Werkzaamheden bij mensen thuis die verkoudheidsklachten hebben, omdat je moeilijk het onderscheid kunt maken.
 • Werkzaamheden heel dichtbij andere mensen, bij mensen thuis of op een ander project (minder dan 1,5 meter afstand).
 • Werkzaamheden op plekken waar je je handen niet regelmatig kunt wassen.
 • Werkzaamheden aan klimaatinstallaties van ziekenhuizen.

* Risicogroepen zijn mensen met:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • Verminderde weerstand tegen infecties:
  o door medicatie voor auto-immuunziekten,
  o na orgaantransplantatie,
  o bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  o bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  o bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 • een hiv-infectie (in overleg met de behandelaar).

Het is goed om bij twijfel de bedrijfsarts of arbodienst te vragen om advies. Een bedrijfsarts is de juiste persoon om iets te kunnen en mogen zeggen over of iemand mag werken en in welke omstandigheden.

Samen reizen

Er komen veel vragen binnen bij corona@arbotehniek.nl over de eventuele mogelijkheid om samen te rijden in één vervoermiddel.
We hebben onderzocht of het mogelijk is om veilig samen te kunnen rijden, bijvoorbeeld door het toevoegen van schermen of platen tussen medewerkers in het vervoermiddel.
We zijn tot de conclusie gekomen dat een plaat of scherm tussen personen het coronavirus wellicht enigszins kan tegenhouden, maar we hebben er geen enkele onderbouwing voor dat dit voldoende is en bij welke grootte het voldoende helpt. In de protocollen en onderbouwingen waar we ons aan moeten houden staan de platen niet als beheersmaatregel genoemd. Ook voor de platen bij kassières en dergelijke is geen onderbouwing te vinden.
Ook bestaat de kans dat een plaat of scherm de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door verminderd zicht kan beïnvloeden.
We kunnen de platen en schermen dan ook niet opnemen als een legitieme beheersmaatregel.

Bij samen reizen is het moeilijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het is dan belangrijk om de volgende stappen te volgen:

 • Stel vast of er een noodzaak is om samen te reizen.
 • Kom zoveel mogelijk alléén naar het werk.
 • Reis alleen samen, als apart vervoer niet geregeld kan worden.

Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter. Dit geldt ook bij in- en uitstappen.
 • Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel, bijvoorbeeld door bij mooi weer het raam te openen of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes.

Het is niet nodig persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Handhaving:

 • U kunt worden beboet indien u met 3 of meer personen in een auto zit en dichter dan 1,5 m van elkaar bent (tenzij u een gezin vormt of huisgenoten bent).

Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

 1. Met openbaar vervoer reizen;
 2. Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft;
 3. De klus met minder mensen uitvoeren;
 4. De klus later op de dag uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is (bijvoorbeeld als OV rijdt).

Alleen als je kunt onderbouwen dat die opties niet kunnen, mag je samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter. Dit geldt ook bij in- en uitstappen.
 • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes (IPA-doekjes).

Handhaving:

 • U kunt worden beboet indien u met 3 of meer personen in een auto zit en dichter dan 1,5 m van elkaar bent (tenzij u een gezin vormt of huisgenoten bent).

Er is geen bewijs dat het aanbrengen van een schot/scherm nog extra toevoegt aan de regels die gelden voor samen reizen (zie hieronder). Ook kan het aanbrengen van een schot/scherm in de auto de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld het zicht rondom) belemmeren.

Als je overweegt dit als extra maatregel te nemen als samen reizen écht onvermijdelijk is, houd er dan rekening mee dat het zicht in de auto in ieder geval niet belemmerd wordt. En dat ook dit schot/scherm na iedere rit schoongemaakt moet worden.

Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

 1. Iedereen reist op eigen gelegenheid;
 2. Met openbaar vervoer reizen;
 3. Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft;
 4. De klus met minder mensen uitvoeren;
 5. De klus later uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is (bijvoorbeeld als OV rijdt).

Alleen als je kunt onderbouwen dat die opties niet kunnen, mag je samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, houd bij in- en uitstappen 1,5 meter aan.
 • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes (IPA-doekjes).

In principe niet. Reis op eigen gelegenheid.
Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Zoek eerst andere mogelijkheden, zoals:

 1. Iedereen reist op eigen gelegenheid;
 2. Met openbaar vervoer reizen;
 3. Iemand anders inplannen die wel eigen vervoer (en een rijbewijs) heeft;
 4. De klus met minder mensen uitvoeren;
 5. De klus later uitvoeren als apart reizen wel mogelijk is (bijvoorbeeld als OV rijdt).

 

Alleen als je kunt onderbouwen dat die opties niet kunnen, mag je samen reizen. Hanteer dan de volgende aanwijzingen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen in ieder geval 1,5 meter. Dit geldt ook bij in- en uitstappen.
 • Zorg voor extra ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen bijvoorbeeld of anders door het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes (IPA-doekjes).

Handhaving:

 • U kunt worden beboet indien u met 3 of meer personen in een auto zit en dichter dan 1,5 m van elkaar bent (tenzij u een gezin vormt of huisgenoten bent).

Samen werken

Bij samenwerken tillen, laden en lossen, et cetera is niet altijd afstand te houden;  

Ga eerst na of het anders opgelost kan worden, denk daarbij creatief. Ga in ieder geval na:  

 • Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden? 
 • Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
  • til en verplaats mechanisch in plaats van samen;
  • overleg in groepjes van maximaal drie personen;
  • gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.


Kun je werken op korte afstand niet vermijden, houd je dan aan de volgende regels:

 • Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de TRA-methodiek als je daar gewoonlijk ook mee werkt.
 • Onderzoek of afschermen mogelijk is.
 • Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.
 • Volg de hygiëneregels:
  • Raak je gezicht niet aan.
  • Nies en hoest in je elleboog.  
  • Neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na een keer gebruiken weg in een afgesloten prullenbak of zak. Was daarna je handen.  

Het dragen van een masker of gezichtsscherm is geen geaccepteerde oplossing om samenwerken binnen 1,5 meter mogelijk te maken zonder het hanteren van de hieronder genoemde afspraken. Als je die afspraken hanteert, dan is een volgelaatsmasker of gezichtsscherm niet nodig.

Mocht je gebruik maken van een masker of scherm maak ook dat regelmatig schoon met een sopje met een goed ontvettende zeep, met isopropylalcohol (70%) of met alcohol (70%).

De afspraken over werken binnen 1,5 meter zijn:

 • Ga eerst na of je het anders kunt oplossen, denk creatief. Ga in ieder geval na:
  • Is de klus noodzakelijk of kan deze uitgesteld worden?
  • Is de klus op een andere manier uit te voeren? Denk bijvoorbeeld aan:
   • Til en verplaats mechanisch in plaats van samen.
   • Overleg in groepjes van maximaal drie personen.
   • Gebruik hulpmiddelen om iets op zijn plek houden.
 • Kun je werken op korte afstand niet vermijden, houd je dan aan de volgende regels:
  • Maak afspraken over veilig werken. Betrek daarbij de coronaverantwoordelijke. Gebruik de TRA-methodiek als je daar gewoonlijk ook mee werkt.
  • Onderzoek of afschermen mogelijk is.
  • Raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan. Blijf ieder aan een kant als dat mogelijk is.
  • Volg de hygiëneregels:
   • Raak je gezicht niet aan.
   • Nies en hoest in je elleboog.
   • Neem eigen papieren zakdoekjes mee en gooi deze na één keer gebruiken weg in een afgesloten prullenbak of zak. Was daarna je handen.
  • Heb je twijfel of je het moet doen; stop dan met je werk en overleg!
  • Blijven er vragen bel je arbodienst of de Helpdesk Corona Bouw & Techniek: 085 – 080 1544.

Thuis blijven

Hierover zijn geen afspraken gemaakt binnen het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Je kunt het beste contact opnemen met je bedrijfsarts voor advies.
Als je zzp-er bent, neem dan contact op met de Helpdes Corona Bouw & Techniek. Hier zijn bedrijfsartsen beschikbaar voor werkenden zonder bedrijfsarts.

Ben je licht neusverkouden, heb je keelpijn, hoest je of heb je koorts? Blijf dan thuis, ga niet naar je werk. Neem telefonisch contact met je huisarts of de huisartsenpost op als de klachten verergeren. Ga niet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Je kunt dan anderen die daar aanwezig zijn besmetten. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan de hand is en vertelt wat je eventueel moet doen.

Meer weten over het coronavirus en wat je moet doen? Je vindt duidelijke informatie van de huisartsen op ‘Thuisarts’.

Het RIVM geeft aan dat mensen met hooikoorts gewoon naar buiten mogen zolang het echt om hooikoorts gaat. Kenmerken zijn:

 • Elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode.
 • Hooikoortsmedicatie heeft effect.

Zodra de klachten anders aanvoelen moet de werknemer thuis blijven. Hooikoortspatiënten kennen het verschil tussen hooikoortsklachten en andersoortige klachten doorgaans goed. Klachten die anders aanvoelen zijn onder andere:

 • keelpijn;
 • een kuch;
 • hoesten;
 • algehele malaise;

Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts. Als je geen bedrijfsarts hebt (zzp-er), dan kun je gebruik maken van de bedrijfsartsen van de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Het is belangrijk om in de elleboog te niezen en regelmatig de handen te wassen.

Omstanders (of bewoners) kunnen wel onrustig worden van een niezende medewerker. Hou rekening met deze angst. Bewoners mogen weigeren om iemand in hun huis te laten.

Thuis werken

Niet alle beroepen lenen zich voor thuiswerken. Voor het werk op de bouwplaats en bij consumenten thuis is verplaatsing dus wel degelijk noodzakelijk en dat kan ook gewoon binnen de richtlijnen van de overheid. Minister Grapperhaus heeft dit als volgt verwoord: “Je werkt thuis als dat kan. Maar niet ieder beroep leent zich daarvoor, bijvoorbeeld in de Bouw” [en techniek]. Dan houd je je aan de algemene richtlijnen van de overheid.

Op deze poster zijn tips opgenomen over het veilig thuiswerken.

Voorlichting

Indien u vragen heeft over Corona op het terrein van veilig en gezond werken dan kunt u uw vraag stellen op het volgende e-mail adres: corona@arbotechniek.nl

Er zijn drie instructies die moeten worden gegeven:

 1. Belinstructie
 2. Algemene instructie over algemene beschermende maatregelen die altijd gelden
 3. Instructie over beschermende maatregelen bij vier verschillende scenario’s

 

Belinstructie:

 • De planner of monteur vraagt ongeveer een dag van te voren bij klanten in een telefoongesprek na welke van de vier scenario’s van toepassing is:
 1. Klanten hebben geen gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts) en zijn ook niet in een risicogebied geweest.
 2. Klanten zijn in de afgelopen twee weken in een risicogebied zijn geweest, maar hebben geen gezondheidsklachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts).
 3. Klanten hebben lichte klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts).
 4. Klanten hebben (zeer waarschijnlijk) het nieuwe corona virus en/of zitten in quarantaine (zie de extra instructies voor de klant bij punt C die van voor scenario 4 van toepassing zijn en die in het telefoongesprek moeten worden besproken)
 • In dit gesprek vraagt de planner/monteur aan de klanten:
  • Van te voren goed te ventileren. Ramen en deuren ca. 15 min. laten openzetten.
  • Ervoor te zorgen dat de installatie goed bereikbaar is, zodat de monteur snel met de werkzaamheden kan beginnen.
  • Om direct contact met de monteur te vermijden en zoveel mogelijk afstand te houden (minimaal 1,5 meter). Bij binnenkomst dient de klant eerst de deur open te doen en weg te lopen, zodat de monteur hierna de ruimte kan betreden.
 • De monteur belt de klant ongeveer een kwartier van te voren en vraagt of er nog wijzigingen zijn in de situatie.

 

Algemene instructies over beschermende maatregelen die altijd gelden:

 • Houd afstand met de klant (minimaal 1,5 meter)
 • Rond de werkzaamheden zo snel mogelijk af. Voer de administratie niet bij de klant uit en neem geen koffie aan.
 • Beperk het contact bij het aftekenen van documenten of vraag de klant voor hem/haar de werkbon af te tekenen
 • Was de handen regelmatig buiten bij de bus, met eigen water, zeep en papieren handdoekjes. Of ontsmet de handen met desinfecterende gel.
 • Maak regelmatig de iPad, telefoon en andere apparatuur schoon.
 • Raak het eigen gezicht zo min mogelijk aan.
 • Nies of hoest in de elleboog.
 • Neem papieren zakdoekjes mee. Gooi deze na één keer gebruik weg.

 

Instructie voor beschermende maatregelen bij de 4 verschillende scenario’s:

1 Klanten hebben geen klachten en zijn ook niet op verdachte plekken geweest

 • Houd de algemene instructies aan

2 Klanten zijn in de afgelopen twee weken op verdachte plekken geweest, maar hebben geen klachten.

 • Houd de algemene instructies aan.
 • Bij voorkeur alleen in geval van storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, bij regulier onderhoud of plaatsing nader overleg voeren en bekijken wat de mogelijkheden zijn.
 • Het is niet nodig extra maatregelen te treffen, omdat de kans dat iemand zonder klachten het coronavirus overdraagt heel laag is.

3 Klanten hebben lichte klachten (hoesten, keelpijn, neusverkouden, koorts)

 • Houd de algemene instructies aan.
 • Alleen in geval van storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, geen regulier onderhoud of plaatsing.
 • Wees extra bedacht op het vermijden van contact met de klant en het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand.
 • Bij meer dan 1,5 meter afstand tot de klant is het dragen van adembescherming niet noodzakelijk.
 • Draag bij elk bezoek nieuwe wegwerphandschoenen die het virus tegenhouden, bijvoorbeeld nitrilrubber handschoenen. Doe deze handschoenen aan voor betreding van het huis of de locatie.
 • Na werkzaamheden: loop naar de buitendeur, reinig gebruikt gereedschap en apparatuur met schoonmaakdoekjes. Doe de handschoenen uit en doe deze in een afvalzakje.
 • Loop naar buiten en raak zo weinig mogelijk aan. Reinig de handen buiten met meegebracht water en zeep. Droog af met papieren handdoekjes. Een andere optie is het gebruik van desinfecterende gel (minimaal 70% alcohol).

4 Klanten hebben (zeer waarschijnlijk) het nieuwe corona virus en/of zitten in quarantaine

 • Houd de algemene instructies aan.
 • Alleen in geval van ernstige storing of calamiteit werkzaamheden uitvoeren, geen regulier onderhoud of plaatsing.
 • Draag eventueel PBM.

Voor extra bescherming eventueel:

 • Wegwerp handschoenen, elke kwaliteitsklasse volstaat
 •  Wegwerpoverall
 • Wegwerpsloffen
 • Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren
 • Bespreek telefonisch met de klant dat bij aankomst de buitendeur open staat of door iemand anders vanaf buiten open wordt gedaan. Zorg dat bekend is waar in huis de monteur precies moet zijn, zodat deze hier zelf naar toe kan lopen.
 • Bespreek telefonisch met de klant dat alle personen die thuis zijn in een andere ruimte verblijven, waar de monteur niet hoeft te zijn. Adembescherming is dan niet nodig.
 • Communiceer via telefoon met de klant indien dat nodig is. Zet de telefoon op luidspreker om aanraking met het gezicht te voorkomen.
 • Na werkzaamheden: loop naar de buitendeur, reinig gebruikt gereedschap en apparatuur met 70% ispropylalcohol(doekjes). Gebruik bij spullen die hier niet tegen kunnen reguliere schoonmaakdoekjes. Doe overall, sloffen en als laatste de handschoenen uit. Zet de (wegwerp)veiligheidsbril af en raak hierbij het gezicht niet aan. Laat de persoonlijke beschermingsmiddelen achter in een zak (niet meer aanraken!). Desinfecteer de veiligheidsbril als een niet wegwerp exemplaar is gebruikt.
 • Loop naar buiten en raak zo weinig mogelijk aan. Reinig de handen buiten met meegebracht water en zeep. Droog af met papieren handdoekjes. Een andere optie is het gebruik van desinfecterende gel (minimaal 70% alcohol).

De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom heeft het SSVV (Stichting Samenwerking voor Veiligheid (eigenaar VCA) gisteren besloten de volgende maatregelen te nemen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw, hierna aangeduid als ‘diploma’):

 1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
 2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
 3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
 4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
 5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

Met deze maatregelen wil SSVV ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Deze maatregelen kunt u terugvinden op www.ssvv.nl , www.vca.nl  en www.vca.nl/coronavirus.

Heeft u vragen op het terrein van B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw stel deze aan de communicatieadviseur van SSVV, Pieter van Hofwegen via hofwegen@ssvv.nl. Iedere maandag- en woensdagochtend heeft het SSVV-bureau en de voorzitters van het Bestuur en College een overleg waarin wordt besproken hoe met de binnengekomen vragen wordt omgegaan.

Nee. Deze worden voorlopig niet vertaald. Andere vertalingen hebben voorrang, zoals de posters.

Hier wordt aan gewerkt. Momenteel zijn deze nog niet beschikbaar.

In principe moet iedereen zoveel als mogelijk is vanuit huis werken. Dit kan voor een deel van de audits ook (documentencontrole, interviews).
Bouwplaatsbezoeken worden waar mogelijk uitgesteld.

Nee. Deze wordt voorlopig niet vertaald. Andere vertalingen hebben voorrang, zoals de posters.

De Rijksoverheid heeft de beide posters met maatregelen vertaald in het Engels, Pools en Turks. Deze vind je op de pagina Downloads.

Werk voor vitale processen

Reguliere onderhoudswerkzaamheden gaan in principe door, zolang dit veilig mogelijk is. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is daar leidend bij.

Reparaties die ervoor zorgen dat algemene dagelijkse levensbehoeften mogelijk zijn (koken, toiletgebruik, wassen, schoonmaken, et cetera). Daarnaast reparaties die vitale processen mogelijk maken, zoals het werk in de ziekenhuizen en het functioneren van netwerkvoorzieningen.

Werken in een bewoond huis

De plicht van werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in een veilige omgeving, geldt ook voor werkzaamheden bij particulieren

Vooraf:

 • Klanten vragen:
  o of zij er bezwaar tegen hebben dat de werkzaamheden worden verricht
  o of zij of huisgenoten gezondheidsklachten hebben in relatie tot Corona
  o of zij of huisgenoten tot de groep ‘kwetsbare personen’ behoren, i.v.m. ongewilde besmetting door de medewerker(s).
  o om het huis goed te ventileren
  o om de installatie goed bereikbaar te maken
  o om toiletten schoon te houden.
  o om de handvatten, deurklinken meerdere malen per dag schoon te maken
 • Informeer werknemers dat ze vrij zijn om de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als een klant hoestend en niezend de deur opendoet. De werknemer geeft dan aan de klant aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om naar binnen te gaan en geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner
 • Informeer de klanten/bewoners dat ze vrij zijn om de werknemer te vragen de werklocatie te verlaten op het moment dat ze toch tegen situaties aanlopen waarin ze zich onveilig voelen. Bijvoorbeeld als de werknemer hoest of niest voor of tijdens de werkzaamheden. De klant/bewoner geeft dan aan de werknemer aan dat hij het i.v.m. het risico op besmetting met corona niet verstandig vindt om de werkzaamheden te verrichten. De werknemer geeft dit ook door aan zijn leidinggevende of planner.

Uitvoering:

Mocht er sprake zijn van gezondheidsklachten bij de klant of huisgenoten die wijzen op een Corona besmetting (hoesten, verkoudheid, koorts) of bij een klant die tot de groep ‘kwetsbare personen’ wordt gerekend, dan wordt het werk alleen uitgevoerd in geval van storing of calamiteit. En dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Zie hiervoor het schema.

Afronding werkzaamheden

Voor het aftekenen van werkbonnen wordt, vanwege de mogelijke besmetting via hand- /mond-/neus-/oogcontact waar een andere oplossing gekozen. Alternatieven zijn voorhanden (zie FAQ Corona Helpdesk van ArboTechniek)

Nee, in die situatie stel je het werk uit. Er is één uitzondering. Je mag aan het werk als het gaat om een ernstige storing of calamiteit. Dat houdt in dat mensen anders niet in staat zijn om de algemene levensbehoeften uit te voeren, zoals koken, wassen, gebruik maken van het toilet, schoonmaken, et cetera. 

Houd je in dat geval aan de volgende regels:  

 • De buitendeur staat open of wordt door iemand anders van buiten geopend. 
 • De klanten bevinden zich in een andere ruimte. 
 • Overleg met de klant via de telefoon. 

Gebruik eventueel:  

 • Wegwerp handschoenen van nitril, pvc of butylrubber 
 • Wegwerpoverall 
 • Wegwerpsloffen 
 • Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren) 

Na het werk was je je handen uitvoerig met water en zeep. Droog goed af met papier of met een eigen handdoek. Zorg voor water en zeep in de bus.

Nee, in die situatie stel je het werk uit. Er is één uitzondering. Je mag aan het werk als het gaat om een ernstige storing of calamiteit. Dat houdt in dat mensen anders niet in staat zijn om de algemene levensbehoeften uit te voeren, zoals koken, wassen, gebruik maken van het toilet, schoonmaken, et cetera. 

Houd je in dat geval aan de volgende regels:  

 • De buitendeur staat open of wordt door iemand anders van buiten geopend. 
 • De klanten bevinden zich in een andere ruimte. 
 • Overleg met de klant via de telefoon. 

Gebruik eventueel:  

 • Wegwerp handschoenen van nitril, pvc of butylrubber 
 • Wegwerpoverall 
 • Wegwerpsloffen 
 • Veiligheidsbril (wegwerp of anders desinfecteren) 

Na het werk was je je handen uitvoerig met water en zeep. Droog goed af met papier of met een eigen handdoek. Zorg voor water en zeep in de bus.

Ja, een huurder moet instemmen met werkzaamheden aan zijn/haar woning. In het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ is afgesproken dat alle werkzaamheden bij particulieren alleen mogen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van bewoners/huurders/gebruikers.

Aanvullende informatie is opgenomen in de veelgestelde vraag: Mijn werknemers werken bij particulieren thuis. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Werken in een zorginstelling

In veel gevallen is dit gewoon mogelijk. Als de algemene hygiëne maatregelen worden aangehouden en er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden van patiënten en anderen, wordt overdracht van het virus voorkomen.

Als er in de ruimte waar gewerkt moet worden speciale medische ‘aerosolvormende’ handelingen worden uitgevoerd, kan het zijn dat het houden van 1,5 meter afstand niet voldoende is. Dit kan voorkomen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Bij deze handelingen komen speciale fijne druppeltjes vrij, die in de lucht zweven en zich meer dan 1,5 meter kunnen verspreiden. Overleg in dit geval met de klant welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om veilig te kunnen werken.

Load More

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief