Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn situaties in de omgang tussen personen, zoals ongewenst gedrag tussen collega’s, en komen helaas regelmatig voor. Dit zorgt voor een onprettige werksfeer en kan bovendien leiden tot stress en minder werkplezier. Om een veilige en leuke werksfeer te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om maatregelen te nemen tegen ongewenste omgangsvormen. Alles hierover te weten komen? Lees dan verder of bekijk de ArboTechniek Veiligheidsapp!

De Arbowet over ongewenste omgangsvormen op werk

De Arbowet verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werksfeer. In de Arbowet staat het volgende: “De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.” Dit beleid omvat het implementeren van duidelijke procedures voor het melden van incidenten en het nemen van maatregelen tegen overtreders. Vormen van ongewenste omgangsvormen werk zijn pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en intimidatie.

Pesten

Bij een gezellige werkomgeving hoort zo nu en dan een grapje over en weer. Dit is allemaal leuk, totdat het gedrag verandert in herhalend ongewenst negatief gedrag. Wanneer iemand zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag, spreken we van pesten. Vormen van pesten zijn niet alleen vervelende, kleinerende opmerkingen, het continu uiten van kritiek op één persoon en het fysiek aanvallen, maar ook het buitensluiten, negeren of iemand isoleren wordt bestempeld als pesten. Het is belangrijk dat zowel leidinggevenden als collega’s dit gedrag herkennen en durven in te grijpen.

Discriminatie

Discriminatie is het niet bieden van gelijke kansen aan iemand op basis van ras, geslacht, leeftijd, handicap of seksuele voorkeur. De Arbowet verbiedt het maken van onderscheid op basis van bovenstaande eigenschappen. Vormen van discriminatie zijn ongelijke behandelingen in beloningen, toegang tot trainingen en promoties. Daarnaast kan discriminatie worden geuit in pesten.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is een van de ongewenste omgangsvormen op de werkvloer waarbij elke vorm van seksuele toenadering, opmerkingen of fysieke aanrakingen in de werkomgeving als ongewenst wordt ervaren door een werknemer. Seksuele intimidatie kan verbaal en non-verbaal zijn en is ter strengste verboden. Het is belangrijk dat organisaties duidelijke richtlijnen opstellen over wat als ongepast gedrag wordt beschouwd en wat werknemers moeten doen wanneer ze te maken krijgen met seksuele intimidatie.

Intimidatie

Het laatste in het rijtje van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is intimidatie. Hierbij wordt een werknemer angst aangejaagd of onder druk gezet door psychisch of fysiek geweld. Dit kan bijvoorbeeld het dreigen met een ontslag zijn.

Meer weten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en hoe je hiermee omgaat?

Bekijk het in de ArboTechniek Veiligheidsapp!

Bekijk de Veiligheidsapp!

Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Om goed om te gaan met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer is sterk leiderschap en een duidelijk communicatiekanaal uitermate belangrijk. Sterk leiderschap zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan de beleidslijnen en gedragscodes die zijn opgesteld. Daarnaast hebben leiders een voorbeeldfunctie voor alle werknemers waardoor er respect wordt afgedwongen. Ook duidelijke communicatiekanalen zijn belangrijk, aangezien die de werknemers in staat stellen om ongewenste omgangsvormen eenvoudig te kunnen melden. Om iedereen binnen het bedrijf bewust te laten worden hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, kunnen trainingen effectief zijn.

Handreiking gedragscode

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen voorkomen worden door bedrijven wanneer zij een goed beleid opstellen en handhaven. Een onderdeel van dit beleid kan een gedragscode zijn. Dit is een duidelijk kader wat voor gedrag er van een werknemer wordt verwacht. Een gedragscode creëert hierdoor een professionele en respectvolle werkomgeving. Ieder bedrijf dient een gedragscode op te stellen. Deze aspecten moet een gedragscode omvatten om nuttig en effectief te zijn:

  • Duidelijk voor alle werknemers;
  • Toegankelijk en inclusief voor iedereen;
  • Specifieke voorbeelden;
  • Gevolgen bij het overtreden van een gedragscode;
  • Bijgewerkt en actueel.

Waarom elke organisatie een gedragscode moet opstellen

Een gedragscode is zoals hierboven vermeld een duidelijk kader wat voor gedrag er van een werknemer wordt verwacht en heeft veel voordelen. Hieronder staan de voordelen opgesomd:

  • Verbetering van de bedrijfscultuur door vermindering van ongewenste omgangsvormen werk.
  • Gedragscode voorkomt misverstanden door de specifieke richtlijnen.
  • Een gedragscode beschermt tegen juridische problemen, aangezien een bedrijf kan aantonen dat het actief beleid voert tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Meer weten? Bekijk onze app!

Wil je graag meer weten over hoe je ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunt herkennen en wat je hier tegen kan doen? Bekijk dan onze hulpmiddelen! Hier vind je alles wat jou en je collega’s kan helpen met het omgaan met werkdruk, werkstress en ongewenst gedrag.

Bekijk de hulpmiddelen hier

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief