24 okt 2022

Werkprogramma Gezondheidsraad 2023

Een belangrijke taak van de Gezondheidsraad is het bijdragen aan gezonde arbeidsomstandigheden voor werkenden. Zo adviseert de raad over bescherming tegen de blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek en over de gevolgen op de gezondheid van werkenden.

De adviezen van de Gezondheidsraad over gevaarlijke stoffen vormen de wetenschappelijke basis voor de SER-Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de werkplek. Die commissie adviseert over de grenswaarden voor stoffen die kankerverwekkend of inhaleerbaar allergeen zijn. Het doel is: de gezondheid van werkenden beschermen tegen de negatieve effecten van die stoffen.

Het werkprogramma 2023 van de Gezondheidsraad beschrijft de adviesonderwerpen waar de Gezondheidsraad in 2023 volgens plan aan werkt of mee begint. Het programma beslaat vijf domeinen: Zorg, Preventie en screening, Voeding, Leefomgeving en Arbeidsomstandigheden.

Op de website van de Gezondheidsraad zal steeds de actuele stand van zaken worden weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen.

Hieronder de punten uit het werkprogramma die direct of indirect van belang zijn voor arbeidsomstandigheden:

  • Het ontwikkelen van een wetenschappelijk beoordelingskader voor biologische grenswaarden. Dit is in lijn met het SER-advies Biomonitoring en sensoring waarin wordt geconcludeerd dat een dergelijk kader nodig is en dat de GR de aangewezen instantie is om die te ontwikkelen;
  • Adviseren over gezondheidskundige advieswaarden voor stoffen op de werkplek. Een dergelijk advies gebruikt de minister van SZW als basis voor het vaststellen van een wettelijke grenswaarde op de werkplek;
  • Adviseren over de risico’s van orale blootstelling aan asbest en het gebruik van desinfectie. Beide onderwerpen in het werkprogramma hebben betrekking op het domein ‘leefomgeving’, en daarmee op de algemene bevolking. Maar, inzichten die hierbij ontstaan kunnen mogelijk ook relevant zijn voor de werkplek.

Ga naar het werkprogramma 2023 van de Gezondheidsraad

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief