01 jul 2021

Eerste voortgangsrapportage over aanbevelingen uit het rapport Stof tot nadenken

Het totale pakket aan maatregelen uit het rapport “Stof tot nadenken” (verschenen in mei 2020) wordt uitgevoerd. Demissionair minister Koolmees heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Het rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (‘commissie Heerts’) adviseerde daarin om procedures te verbeteren en te zorgen voor betere preventie en meer erkenning van mensen die ziek worden als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen.

Lees de voortgangsrapportage

De belangrijkste maatregelen uit het rapport zijn:

  • Ter verbetering van de infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB). Het LEC-SB wordt dé autoriteit voor wie hulp of kennis over (stoffengerelateerde) beroepsziekten wil hebben of brengen. Het centrum bestaat uit de kennisinstituten IRAS, NKAL, PMA en NCvB, met het RIVM als verantwoordelijke voor de borging van de inhoudelijke kaderstelling. Uiterlijk 1 juli 2022 moet het LEC-SB van start gaan.
  • Er komt een financiële tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door werken met gevaarlijke stoffen.
  • Voor betere preventie van beroepsziekten is een herijking van het arbobeleid, de Arbovisie 2040 aangekondigd. De Sociaal-Economische Raad (SER) is gevraagd om advies over de Arbovisie 2040.
  • Betere preventie bij bedrijven en bescherming van werkenden die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen vindt plaats binnen het Meerjarenprogramma RI&E 2020-2023; het Programma Preventie Beroepsziekten en via afspraken met de Europese Commissie over EU-grenswaarden voor kankerverwekkende en chemische stoffen.
  • De capaciteit binnen de Inspectie SZW is de afgelopen jaren uitgebreid om de handhaving binnen bedrijven te vergroten en gezond en veilig werken te stimuleren. Aanpassing van de regelgeving is nodig om krachtiger ingrijpen via boetes of eventuele stillegging mogelijk te maken, met name bij overtreding van artikel 4.2 van het Arbobesluit. Maar ook naar aanleiding van de ernst van de overtreding en het boetebedrag.
  • Meer focus op preventie moet uitval voorkomen en daarmee samenhangende kosten besparen (zie: Hoofdlijnennota Arbovisie 2040). Hiervoor is verbetering van de positie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts nodig, evenals bevordering van de samenwerking tussen de reguliere zorg en de arbeidsgerelateerde zorg. Besluitvorming hierover vindt plaats in een volgend kabinet.

De minister zal de Tweede Kamer op nog twee momenten informeren over de verdere voortgang:

  • In het najaar van 2021 over de tegemoetkomingsregeling en de voortgang van de inrichting van het LEC-SB.
  • Begin 2022, na ontvangst van de voorstellen van de kwartiermaker, over de contouren van de inrichting en governance van het LEC-SB en over de stand van zaken van de uitvoering van de overige maatregelen.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief