17 feb 2022

Nieuw jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), hierna de Inspectie, heeft een jaarplan voor 2022 gepubliceerd. Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie in 2022 resultaten en effecten wil bereiken, mede als onderdeel van het laatste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022.

Hoewel corona ook in 2022 nog niet voorbij zal zijn, verwacht de Inspectie in 2022 wel volledig terug te kunnen keren naar de reguliere prioritering. De ervaringen van het werk tijdens de coronapandemie, zoals nieuwe manieren van interveniëren, zullen dit jaar worden benut bij risicoanalyses en het vormgeven van interventies. Het gaat dan bijvoorbeeld om nieuwe manieren van op afstand inspecteren.

Lees het jaarplan 2022

In 2022 komt het laatste deel van het verhoogde budget voor uitbreiding van de capaciteit beschikbaar. Volgens het Inspectie Control Framework (ICF) wordt een totaalbedrag van 50,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Na werving, selectie, opleiding en begeleiding zal hierdoor de volledige capaciteit van de Inspectie eind 2023 operationeel inzetbaar zijn.

Op het moment dat er bij een organisatie iets mis gaat dan zal de Inspectie reactief inspecteren; zij onderzoekt onder andere wat er mis is gegaan en of de werkgever nalatig is geweest. De Inspectie inspecteert echter ook preventief door interventies te doen die die de gezondheid en veiligheid binnen de organisatie bevorderen. Het is voor de Inspectie belangrijk om een goede balans te vinden tussen de inzet van capaciteit op reactieve en actieve inspecties. Door de uitbreiding van de capaciteit is het voor de Inspectie mogelijk om naast reactieve inspecties ook meer actieve inspecties uit te voeren. De verhouding tussen actieve en reactieve inspecties heeft zich goed ontwikkeld de afgelopen jaren, maar de gewenste balans is nog niet bereikt. Ook in 2022 zal de Inspectie hier actief op sturen.

Prioriteiten Inspectie Control Framework

In de periode 2018-2022 zijn daarnaast extra middelen vrijgemaakt om de gehele handhavingsketen te versterken. Deze worden ingezet voor:

  • Intensivering van de inzet op eerlijk werk, waaronder de aanpak van onderbetaling, illegale tewerkstelling en misstanden als arbeidsuitbuiting;
  • Meer inzet op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, waaronder het vaker inspecteren bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven);
  • Betere naleving van arbozorgverplichtingen;
  • Aanpakken van het risico op arbeids(markt)discriminatie;
  • Balans (50/50) aanbrengen tussen actieve en reactieve inspecties;
  • Versterken van de informatiepositie van de Inspectie.

Er zijn drie grote transities belangrijk:

  • Uitbreiding van capaciteit;
  • Programmatisch werken, om het proces van inspecties te verbeteren, door onder andere de samenwerking met (regionale) partners – zoals politie en gemeenten – verder te versterken en beter zichtbaar te maken wat er met de meldingen en verzoeken gebeurt;
  • Het inzichtelijk maken van het maatschappelijk effect van het inspectiewerk.

Meerjarenplan 2023 – 2026

2022 is het laatste jaar van het Meerjarenplan 2019-2022. Het komende halfjaar werkt de NLA aan een nieuwe risico- en omgevingsanalyse en een nieuw Meerjarenplan 2023 – 2026. Het betreft een concrete uitwerking van de werkzaamheden van de NLA voor de middellange termijn. De missie van de NLA zal daarbij ongewijzigd blijven: eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief