17 dec 2019

Veilig en gezond werk in 2020: de aandachtspunten van de inspectie

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Daarnaast ligt de focus – zoals aangegeven in de meerjarenprogrammering – op bedrijven met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeids(markt)discriminatie.

2020 staat ook in het teken van het behalen van de doelstellingen voor de verhouding tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties op het terrein van gezond en veilig werken en de deelname aan gezamenlijke BRZO-inspecties.

Werknemer met veiligheidsbril
Om gezond en veilig werken in bedrijven te stimuleren pakt de Inspectie, samen met betrokken partijen in het netwerk, onveilige en ongezonde werksituaties aan, legt ze achterliggende oorzaken bloot en ontwikkelt ze een bijpassende effectieve aanpak. Met actieve inspecties, onderzoek, meldingen en klachten worden verbeterpunten voor het bedrijf zelf, de fabrikant, de branche en de Inspectie vormgegeven.

Activiteiten 2020
Versterkte inzet op arbozorg
De verbetering ten aanzien van de RI&E, zoals deze naar voren komt uit Arbo in Bedrijf (2018), moet zich verder doorzetten. Het aantal bedrijven met een RI&E moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit van de RI&E. De RI&E is immers een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn.
Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. In alle programma’s waar actieve arbocapaciteit beschikbaar is, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de RI&E, plan van aanpak en het basiscontract.

Gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek
De Inspectie werkt in 2020 verder aan de totstandkoming van een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Hierbij wordt – bij een selecte groep werkgevers – gekeken welke interventie het best kan worden ingezet. In 2019 zijn verschillende alternatieven voor het reguliere ongevalsonderzoek onderzocht. Deze interventies hebben gemeen dat er een sterker preventief effect vanuit gaat. Inspecteurs en bedrijven kijken breed naar de algemene veiligheidssituatie in een bedrijf en er worden maatregelen genomen om deze te verbeteren. De eerste resultaten van kwalitatief onderzoek naar deze interventies laten zien dat deze werkwijzen naar verwachting voor bepaalde groepen werkgevers niet alleen effectiever, maar ook efficiënter zijn. In 2020 wordt deze aanpak verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Gevaarlijke stoffen
Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen.  De Inspectie wil dat werkgevers aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en van onvoldoende procesveiligheid. Met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen borgt de Inspectie in 2020 de procesveiligheid en bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen. Bij zowel BRZO-bedrijven als overige (chemische) bedrijven. Het programma wordt in 2020 verder uitgebreid en omgevormd tot een deskundig dedicated team voor de aanpak van gevaarlijke stoffen.

Bron: Inspectie SZW

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief