Veelgestelde Vragen RI&E

Hieronder vind je alle veelgestelde vragen over de RI&E. Klik op de vraag die voor jou van toepassing is zodat je gelijk naar het juiste antwoord wordt doorgeleid.

RI&E

Om toegang te krijgen tot de bedrijfs-RI&E moet uw bedrijf vallen onder de cao installatietechniek of isolatietechniek of lid zijn van Techniek Nederland, NVKL of VIB. U moet aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf valt onder de cao installatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf recht op een account voor de online diensten van Wij Techniek (*,). Voor de bedrijfs-RI&E gebruikt u dezelfde inloggegevens. Klik hier om contact op te nemen met de Supportdesk van Wij Techniek.
 • U valt onder de cao isolatietechniek. In dat geval heeft uw bedrijf een inlogcode van OOI (*). Deze verleent u toegang tot het instrument. OOI is het O&O-fonds voor de Isolatiebranche, je vindt hier de contactgegevens van OOI.
 • U valt niet onder de cao installatietechniek maar bent wel lid van NKVL. In dat geval vraagt u bij NVKL een inlogcode op. Deze geeft u toegang tot het instrument. Neem hier contact op met NVKL.
 • U valt niet onder een van beiden cao’s maar u bent lid van Techniek Nederland of VIB. Stuur dan een email met uw lidnummer naar info@arbotechniek.nl met het verzoek om toegang te krijgen.

(*) Een Wij Techniek account moet eenmalig met eHerkenning geverifieerd worden. Daarna kunnen met dit geverifieerde account rechten aan andere gebruikers toegekend worden, waaronder ook toegang tot de bedrijfs-RI&E. Voor meer informatie over het Wij Techniek account zie www.wij-techniek.nl/account.

De RI&E accounthouder kan u door in te loggen in de bedrijfs-RI&E toegang geven per email tot de bedrijfs-RI&E zonder deze accountgegevens / inloggegevens te delen (zie hieronder bij punt 6).

Met de bedrijfs-RI&E brengt u de basisrisico’s rond veiligheid en gezondheid in kaart in uw organisatie. Daarnaast checkt u hiermee of uw arbobeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. In de I&I-branche wordt daarnaast veel gewerkt bij de klant: op locatie. Daar treft u telkens andere situaties aan, met andere risico’s. Uw risico-inventarisatie is niet compleet als u deze risico’s op locatie niet in beeld hebt, en daar de juiste maatregelen neemt. Hiervoor gebruikt u het andere instrument: de project-RI&E. Voor standaard werkzaamheden op locatie maakt u eenmalig een standaard-project-RI&E. Voor afwijkende werkzaamheden of unieke projecten een nieuwe project-RI&E.

Let op: Bedrijven met > 25 medewerkers moeten hun bedrijfs-RI&E laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. Deze zal ook bekijken of er daadwerkelijk project-RI&E’s worden aangemaakt en of deze aan kwaliteitscriteria voldoen (criteria zijn aangegeven in de bedrijfs-RI&E).

Bedrijven met 25 medewerkers of minder (tijdelijk medewerkers meegerekend) zijn – als zij gebruik maken van de bedrijfs-RI&E van ArboTechniek – niet verplicht de RI&E te laten toetsen. Dat komt omdat deze bedrijfs-RI&E door het Steunpunt RI&E is erkend.

In de bedrijfs-RI&E staat bij sommige risico’s aangegeven wanneer een deskundige ingeschakeld moet worden. Dit staat los van de toetsingsverplichting, dus is het altijd – ook als u minder dan 25 medewerkers in dienst hebt – van belang om serieus te beoordelen of dit voor uw specifieke situatie nodig is. U kunt ook een adviseur raadplegen van ArboTechniek.

Het rechtenbeheer voor de online applicaties van Wij Techniek is aan iedere organisatie toegewezen aan het account dat met eHerkenning is geverifieerd. Dit account kan vervolgens rechten toekennen binnen de organisatie. Mocht je niet weten wie het Wij Techniek account van jouw organisatie heeft geverifieerd, neem even contact op met Wij Techniek Support dan kijken we even met je mee:support@wij-techniek.nl of 0800-88 55 885.

De accounthouder kan door in te loggen in de bedrijfs-RI&E u toegang geven per email tot de bedrijfs-RI&E zonder deze accountgegevens te delen (zie vraag 6 voor de werkwijze).

Wanneer de accounthouder van het bedrijf de inloggegevens niet meer heeft dan kan deze de inloggegevens opvragen bij de Support Desk van WijTechniek (tel. 0800-88 55 885).

De bedrijfs-RI&E is te vinden:

Het is begrijpelijk dat deze inlogcodes niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om, zodra men ingelogd bent in de bedrijfs-RI&E, iemand anders (een eigen medewerker, of bijvoorbeeld een extern adviseur) via mail uit te nodigen om mee te werken aan de RI&E of zelfs de hele RI&E op te stellen. Zij krijgen dan een eigen toegangscode, en hoeven geen gebruik te maken van de OOI- of NVKL-codes (zie voor werkwijze hierna). Is de RI&E afgerond dan kan deze toegang eventueel weer ingetrokken worden (als dat gewenst is).

Voor Wij Techniek geldt vanaf 1 oktober 2022 een andere werkwijze:
Met een Wij Techniek account kunnen toegangsrechten uitgedeeld worden aan collega’s. Het hoofd account van een bedrijf moet eenmalig met eHerkenning geverifieerd worden op de website van Wij Techniek. Daarna kunnen toegangsrechten uitgedeeld worden. 
Een directeur kan zo dus collega’s het recht geven om in te kunnen loggen op de bedrijfs-RI&E. Ga hiervoor naar www.wij-techniek.nl/account

Let op: het eenmalig gebruik van eHerkenning niveau 3 is vereist om rechten uit te kunnen delen, eHerkenning dient u zelf aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Het werkt als volgt:

 • De accounthouder (van Wij Techniek Declaraties -online, OOI of NKVL-code) logt zelf eerst een keer in met deze inlogcode;
 • In het scherm dat dan verschijnt staat rechts bovenaan een menu ‘instellingen’. In dat menu staat ‘gebruiker uitnodigen’;
 • Klik daar op, dan verschijnt een scherm waarmee
  • een adviseur kan worden uitgenodigd: deze kan de RI&E zelfstandig invullen;
  • of iemand die mee kan kijken (die laatste kan alleen de stand van zaken bekijken, maar niet wijzigen.
 • Nodig een persoon via mail uit.
 • De medewerker krijgt hiervan bericht in de mailbox, moet zelf inlogcodes aanmaken (zorg dat deze ergens in het bedrijf geregistreerd zijn), en kan nu zelf met de eigen inlogcodes aan de slag.
 • De accounthouder houdt altijd zelf ook nog de mogelijkheid om inzage te hebben in de RI&E, wijzigingen door te voeren én de personen te verwijderen die als adviseur of ‘meekijker’ zijn aangewezen.

Voor Wij Techniek geldt vanaf 1 november 2022 een andere werkwijze:
Met een Wij Techniek account kunnen toegangsrechten uitgedeeld worden aan collega’s. Het hoofd account van een bedrijf moet eenmalig met eHerkenning geverifieerd worden op de website van Wij Techniek. Daarna kunnen toegangsrechten uitgedeeld worden. 
Een directeur kan zo dus collega’s het recht geven om in te kunnen loggen op de bedrijfs-RI&E. Ga hiervoor naar www.wij-techniek.nl/account

Let op: het eenmalig gebruik van eHerkenning niveau 3 is vereist om rechten uit te kunnen delen, eHerkenning dient u zelf aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Nee, dit kan niet. Voor de bedrijfs-RI&E ArboTechniek worden andere, eigen inlogcodes gebruikt.

AANDACHTSPUNT: Zorg ervoor dat er één algemene gebruikersnaam en wachtwoord ingesteld is en gebruikt wordt door alle medewerkers die project-RI&E’s opstellen: zo komen alle project-RI&E’s in één lijst en zijn zij toegankelijk voor iedereen voor wie dit van belang is.

Het is begrijpelijk dat deze inlogcodes niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om, zodra degene die beschikt over de inlogcodes ingelogd is in de bedrijfs-RI&E, een extern adviseur via mail uit te nodigen om mee te werken aan de RI&E of zelfs de hele RI&E op te stellen. Zij krijgen dan een eigen toegang, en hoeven geen gebruik te maken van de Wij Techniek-, OOI- of NVKL-codes.

De werkwijze is uitgelegd onder vraag 6. Is de RI&E afgerond dan kan deze toegang eventueel weer ingetrokken worden (als dat gewenst is).

De Bedrijfs-RI&E ArboTechniek is een erkende branche-RI&E. Dat betekent dat bedrijven met maximaal 25 medewerkers de RI&E en het plan van aanpak niet hoeven te laten toetsen (beoordelen) door een gecertificeerd extern deskundige. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun RI&E wel door een gecertificeerde (kern)deskundige laten toetsen, zoals een veiligheidskundige of een arbeidshygiënist. De deskundige kan bijvoorbeeld via de arbodienst ingeschakeld worden.

AANDACHTSPUNT: in de bedrijfs-RI&E is ook een vraag opgenomen of u de werkzaamheden op locatie beoordeelt. Daarbij is de verwijzing opgenomen naar de project-RI&E. Dat betekent dat u dus ook met de project-RI&E moet werken, om te voldoen aan de wettelijke RI&E-plicht. Hier zal de gecertificeerde deskundige bij toetsing van de RI&E zeker naar kijken. VCA stelt overigens wel eisen aan de betrokkenheid van deskundigen bij de RI&E: men moet dit nagaan voor de eigen situatie.

Per 1 juli 2022 is de manier gewijzigd waarop een RI&E en Plan van Aanpak moet worden getoetst. Om uw RI&E en Plan van aanpak aan deze nieuwe criteria te laten voldoen wordt het volgende geadviseerd:

 • Benoemen restrisico

  Als u tijdens de risico-inventarisatie een knelpunt heeft gevonden en heeft ingevoerd in de bedrijfs-RI&E, dan wordt er automatisch een risicoklasse toegekend in de klasse ‘geen’, ‘laag’, ‘middel’ of ‘hoog’. Dit wordt weergegeven in het tabblad ‘Aanpak risico’s’ en kunt u desgewenst handmatig aanpassen. Volgens de nieuwe toetsingscriteria moet ook een risicoklasse worden toegekend nadat u een maatregel heeft vastgesteld om het knelpunt weg te nemen. Dit noemen we het ‘restrisico. Dit restrisico (in de klasse de klasse ‘geen’, ‘acceptabel’, ‘laag’ of ‘middel’) kunt u invullen in het opmerkingenveld bij het tabblad ‘Aanpak risico’s’.
 • Benoemen grondoorzaak van gevonden knelpuntenIn de nieuwe toetsingscriteria is ook opgenomen dat er bij aangetroffen knelpunten een ‘grondoorzaak’ moet worden toegekend. Door niet alleen het knelpunt zelf op te lossen, maar ook te werken aan de redenen die hierachter liggen, kan systematisch en structureel worden gewerkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Een overzicht en toelichting van de grondoorzaken vindt u hier. De grondoorzaken kunt u invullen in het opmerkingenveld bij het tabblad ‘Inventarisatie’.
 • Betrekken specifieke deskundigen zoals de bedrijfsarts, vertrouwenspersoon en preventiemedewerkerHeeft u een contact met een gecertificeerde arbodienst? Of heeft u een contract met een bedrijfsarts volgens de zgn. maatwerkregeling? Vraag dan de bedrijfsarts om input voor de RI&E, bijvoorbeeld in de vorm van een verzuimanalyse. Dat kan u meer inzicht geven in het vaststellen van knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden.Is er een vertrouwenspersoon aangesteld voor uw bedrijf? Vraag hem/haar dan om een jaarrapportage. Dat geeft inzicht in mogelijk ongewenst gedrag of werkdruk binnen uw bedrijf. Daarmee kunt u gerichter maatregelen treffen.Als u een medewerker heeft aangewezen als preventiemedewerker, betrek deze dan bij de RI&E. Bij voorkeur heeft deze persoon een coördinerende rol binnen de RI&E.Indien u de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en/of de vertrouwenspersoon heeft betrokken bij uw RI&E, benoem dat en licht dat dan verder toe bij het opmaken van de eindrapportage. Uw toelichting kunt u kwijt in het veld ‘Wijze van invulling vragenlijst RI&E’.
 • Betrekken medewerkers
  Zorg dat uw medewerkers worden betrokken bij het opstellen van de RI&E en Plan van Aanpak. Zij weten als geen ander op welke vlakken van arbeidsomstandigheden er knelpunten zijn. Betrek daarom voldoende medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers kunt u toelichten bij het opmaken van de eindrapportage. Uw toelichting kunt u kwijt in het veld ‘Wijze van invulling vragenlijst RI&E’.

Nee, bedrijven zijn zeker niet verplicht om dit aan te schaffen. Het Blauwe Boekje bevat wel veel informatie die behulpzaam kan zijn. Overigens zijn enkele bijlagen uit het Blauwe Boekje ook als document beschikbaar gemaakt in de project-RI&E (en is deze te downloaden), en is ook op andere manieren gebruik gemaakt van de inhoud van het Blauwe Boekje.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Onze adviseurs helpen je graag. Zij kunnen je voorzien van kosteloos advies bij onder andere het opstellen van de RI&E. Onze adviseurs zijn verspreid over het hele land, zodat er altijd een adviseur te vinden is bij jou in de buurt.

Neem contact op met een adviseur!

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief